Kadernota 2015

Geachte inwoners van Geldermalsen, geachte voorzitter, college en collegae en volgers via sociale media.

We wilden ons beperken tot een paar puntjes op de i,
maar het wordt dus de omgekeerde wereld!
Uitroeptekens dus.
Omdat er volgens de D66-Fractie onvoldoende aandacht is voor de zin.
“Zin” in termen van “het nut”, “de bedoeling” en vooral “de gedachte daarachter”.

U bent begonnen met “Samen voor elkaar
Wij hebben u vorig jaar al uitgenodigd om vooral de
‘het-komt-wel-goed’- en de ‘verkiezingsbeloften’-lijn los te laten en te gaan werken vanuit een herkenbare visie die uw eigen motto waar maakt:
Een echte Geldermalsense visie op lokale samenleving met koppeling naar en samenhang met andere maatschappelijke en economische speerpunten en onderwerpen.
Zowel lokaal als regionaal, omdat we geen eiland of enclave zijn.

Weet u,
op zijn best kunnen we allerlei deelprojecten herkennen in de agenda en in de kadernota
maar we kunnen er met de beste wil geen logische volgorde in ontdekken.

Als we de kadernota mogen geloven, gaat het college vooral dóór met losse-punten zoals:
• Drie ton inkomsten opgeven aan parkeerbeleid of letterlijk ‘lokaal geen parkeerbeleid’ – maar het waarom ontbreekt.
• Een IKC niet starten in een bloeiende, groeiende wijk als de Plantage en wél en in plaats daarvoor een kinderopvang steunen naast een grootschalige school in het dorp ernaast. De vraag is natuurlijk: waarom?
• Geen geld voor sportbeleid en sportfunctionaris-maar wel heel veel geld besteden aan een extra kunstgrasveld. Waarom en waarom daar en waarom anderen niks?

Vraagtekens alom: Net zoals er vanaf dit voorjaar ineens jaarlijks een ton structureel wordt weggegeven -zonder welke condities dan ook- aan een bedrijf met zwembad.
Net zoals zo vaak, blijft het echte waarom, de visie erachter, ondanks verschillende keren vragen van onze fractie, steeds achterwege.

Een doorkijk naar de toekomst geeft, alleen al in 2019, door al dit strooigoed, een onoverkomelijk begrotingstekort van een dikke zeven ton. Beschouwt u dit alstublieft als een richtinggevende uitspraak van de D66-fractie.

15 kardinale agendapunten worden -zo blijkt uit de termijn agenda, uitgesteld- u ontvangt de lijst per kerende post.
15 kardinale agendapunten die stuk voor stuk wél een logische basis vormen voor verdere uitwerking van beleid in punten en komma’s.

We zijn niet de enige die dit met lede ogen ziet: De PvdA komt met een motie die weliswaar één onderwerp er uit tilt en waar wij structurele dekking voor hebben gevonden in het leefbaarheidsbudget maar het liefst zien wij een omkering in uw aanpak van het geheel:

Kom als college en coalitie in samenspraak met de oppositie én met onze inwoners én met het bedrijfsleven
met een Geldermalsense economische visie en
Kom met een visie op de Geldermalsense (inclusief inclusieve) samenleving,
draag vervolgens zorg voor de samenhang met subsidiebeleid en maatschappelijk vastgoed,
werk dan pas uit in operationele, voor een ieder begrijpelijke en herleidbare plannen.

Weet u,
We geven als gemeente nog steeds niet het goede voorbeeld:
Niet met het uitblijven van de invoering van de prestatieladder en niet met het uitblijven om social return daadwerkelijk vorm te geven.

Het gaat soms om kleine dingen, die groot zijn voor mensen die het betreffen. Een pijnlijk voorbeeld hoe u uw eigen speerpunt 1 niet inzet, betreft de werving van horecapersoneel voor de Pluk, tenzij u de uitnodiging aan bijvoorbeeld ’s Heerenloo zorgvuldig voor ons verborgen houdt.
Wij doen daarom een dringend beroep op u om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, expliciet uit te nodigen voor een functie in De Pluk om uw eigen beleid alsnog te bewerkstelligen. Wij doen daarom een dringend beroep op u om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een waardevolle factor te laten zijn in al onze aanbestedingen, gemeenschappelijke regelingen en overal waar u ook maar enigszins bestuurlijke invloed heeft. “Ieder1 gelijk” mag niet beperkt worden tot ambassadeurs in Geldermalsen.

Na het tweede kwartaal 2014 zijn trouwens de aanbestedingen en aanbestedingsvoordelen niet meer gepubliceerd, dat zal toeval zijn, toch?

De andere speerpunten zal ik omwille van de tijd hier niet verder behandelen.

D66Geldermalsen vraagt het college vervolgens sterk te overwegen om, net als in Wageningen een experiment met een ‘basisinkomen’ te starten, om zo mensen in hun waarde te laten of te plaatsen en toch kosten op lange termijn te verlagen.

Vanuit een visie op de lokale democratie roepen wij u op om de geplande raadpleging onder inwoners over samenwerking dan wel herindeling met Neerijnen en Lingewaal conform de G1000 methode in te richten. De wethouder heeft dit gelukkig in ieder geval mbt tot basismobiliteit al min of meer toegezegd.

Wij verzoeken u een dergelijke benadering veelvuldiger in te zetten bij majeure thema’s. Zo werkt u aan ‘dorpsbelangen’ over en weer in al onze dorpen. Dan praten we minder óver mensen en meer mét mensen.

Kortom:
• Voorkom een begrotingstekort van een dikke 7 ton in 2019
• Kom op korte termijn –in gezamenlijkheid, tot een Geldermalsense visie op lokale samenleving én op lokale economie: maak werk van de 15 uitgestelde kardinale agendapunten voor een goede basis.
• Raadpleeg een doorsnee van de gehele lokale samenleving en bedrijfsleven met de G1000 methode voor samengaan GNL, basismobiliteit en andere voorkomende majeure thema’s

Voorzitter nog één punt: de D66-fractie is bezorgd. Eigenlijk weten we niet hoe we het moeten noemen: Doorgeschoten dualisme of modern monisme.

Wij horen raadsleden hier in het huis zeggen dat het college slechts een uitvoerend orgaan is, dat de coalitie bepaalt en we horen raadsleden die ongerust zijn dat een afwijkende mening de positie van het college ondermijnt. Dat baart ons zorgen, voorzitter.

De handreiking van een jaar geleden lijkt helemaal ingetrokken en nu er een nog verdere versplintering heeft plaatsgevonden in deze raad (en versplintering van politiek landschap betekent ook versplintering van verantwoordelijkheid, immers iedereen wil wat en de grote lijn raakt zoek) vragen wij u met klem die visie te ontwikkelen die niet zozeer recht doet aan de ’tirannie van de meerderheid’ -om met Tocqueville te spreken, maar recht doet aan brede taak waar wij als gemeentebestuur voor alle inwoners voor horen te staan.

D66Geldermalsen wenst u veel wijsheid bij het werken aan de toekomst van Geldermalsen en laat het motto van ‘Samen voor elkaar” niet verworden tot de van Kooten en de Bie’s “Samen voor ons eigen”.
Punt.

Bijlage
Vooruitgeschoven en/of onsamenhangend beleid Geldermalsen juni 2015

Naar aanleiding van de termijnagenda hebben we als D66 zorgen over het geregeld voorkomende uitstel en mogelijk ook afstel van het oppakken van zaken dan wel onduidelijkheid over wanneer iets wel mag worden opgepakt binnen het ambtelijk apparaat.

Ook onze zorgen over de werkwijze dat samenhangende onderwerpen niet aan elkaar gekoppeld worden (je moet bepaalde zaken weten/onderzocht hebben en ook met betrokkenen en/of belanghebbenden besproken hebben alvorens de juiste besluiten over andere zaken genomen kunnen worden, het ene is vaak gekoppeld aan het andere).
Hieronder in volgorde van de termijnagenda onze opmerkingen:

Wonen, werken en bedrijven

Uitstel
ECONOMIE: Vaststellen speerpunten lokaal recreatief beleid MRO BM is 11 februari 2014 in cie geweest. Op 15 april 2014 heeft een beeldvormende bijeenkomst plaatsgevonden. Schuift op ivm proces omgevingsvisie en prioriteit Hondsgemet Noord. Missen hierbij een echte Geldermalsense economische visie met koppeling naar/samenhang met andere economische (speer)punten/onderwerpen. Voor het vaststellen van de omgevingsvisie is bijvoorbeeld ook van belang te weten wat onze lokale visie op recreatie is.
Missen de link met economische visie/visie op Geldermalsense (inclusieve!) samenleving

Uitstel
ECONOMIE / PARTICIPATIEWET Invoering prestatieladder sociaal ondernemen (PSO) MRO geen datum genoemd. In het kader van de participatiewet belangrijk om als gemeente het goede voorbeeld te geven, maar lijkt totaal geen prioriteit aan gegeven te worden
Missen de samenhang met economische visie/visie op Geldermalsense (inclusieve!) samenleving

Uitstel
ECONOMIE / PARTICIPATIEWET Opstellen beleidsvisie economie, inclusief ontmoetingmomenten ondernemers, MKB, zzp-ers, gemeente en meer stagewerkplekken bij gemeente en lokale bedrijven (geen datum!) geen link met Plan van aanpak revitalisering economische structuur centrum Geldermalsen? Geen link met prestatieladder sociaal ondernemen? Geen link met de participatiewet?
Missen de samenhang met economische visie/visie op Geldermalsense (inclusieve!) samenleving

Uitstel
ECONOMIE / PARTICIPATIEWET Plan van aanpak revitalisering economische structuur centrum Geldermalsen, inclusief onderzoek parkeren MRO GG Onderdeel speerpunt 2015; stimuleren lokale winkeleconomie. PvA richt zich op het versterken van de economische structuur (m.n. detailhandel) van het centrum van Geldermalsen Parkeeronderzoek staat voor september, hier staat geen datum, dus wanneer???
Missen de samenhang met economische visie/visie op Geldermalsense (inclusieve!) samenleving

Uitstel
MAATSCHAPPELIJK Vaststellen integraal huisvestingsplan MRO/ CS SL Dit betreft primair onderwijs incl. IKC, Kuipershof 4, Plamecogebouw en SWGgebouw. 15 september beeldvormende bijeenkomst over mogelijke scenario’s. Dan naar schoolbesturen en “Op Overeenstemming Gericht Overleg” (OOGO) voeren met schoolbesturen.
Missen de samenhang met subsidiebeleid en maatschappelijk vastgoed

Uitstel
MAATSCHAPPELIJK Vaststellen ontwerp Brede School De Plantage + realisatiebesluit MRO SL Raad in januari geïnformeerd door middel van een notitie over de stand van zaken. Wordt in integraal huisvestingsplan opgenomen.
Missen de samenhang met subsidiebeleid en maatschappelijk vastgoed

Uitstel
ECONOMIE/MAATSCHAPPELIJK Vaststellen evenementenbeleid sinds 2010 verschillende pogingen van raadsleden om beeldvormend op de agenda te krijgen.
Missen de samenhang met economische visie/visie op Geldermalsense (inclusieve!) samenleving

Leefbaarheid, welzijn en zorg

Uitstel
MAATSCHAPPELIJK Sport en Bewegen (Deelname JOGG) inclusief gehandicaptensport MRO SL Er wordt een voorstel ontwikkeld september.
Missen de samenhang met subsidiebeleid en maatschappelijk vastgoed

Uitstel
MAATSCHAPPELIJK Nota sporttarieven MRO SL College heeft besloten nota uit te stellen naar 2016 vanwege krapte in de formatie.
Missen de samenhang met subsidiebeleid en maatschappelijk vastgoed

Uitstel
MAATSCHAPPELIJK Inventarisatie sportaccommodaties MRO SL College heeft besloten nota uit te stellen naar 2016 i.v.m. krapte in de formatie
Missen de samenhang met subsidiebeleid en maatschappelijk vastgoed

Uitstel
MAATSCHAPPELIJK Subsidiebeleid voor Maatschappelijk Vastgoed MRO SL Samenwerking op het gebied van vastgoed met Culemborg en Tiel is in onderzoek. Concreet voorstel wordt in 2016 verwacht. College stelt voor uit te stellen naar 2016 ivm krapte formatie.
Missen de samenhang met subsidiebeleid en maatschappelijk vastgoed

Te vroeg
MAATSCHAPPELIJK Nota kunstgrasbeleid MRO SL I.v.m. vraag verenigingen is actualisatie van het kunstgrasbeleid gewenst. In de kadernota 2016 discussie extra geld kunstgras.
Beleidsplan Wmo opstellen voor de jaren 2016-2019 MRO SL 1e lokale bijeenkomst geweest. Onderzoek naar mogelijke samenwerking Lingewaal/Neerijnen volgt.
Missen de samenhang met subsidiebeleid en maatschappelijk vastgoed (waartoe wij ook buitensportvelden rekenen)

Uitstel
ECONOMIE / PARTICIPATIEWET / MAATSCHAPPELIJK Regeling chronisch zieken en gehandicapten aanpassen MRO SL 1e gesprek met KCC geweest. Inventarisatie van mogelijkheid nav minimabeleid is gaande.
Missen de samenhang met economische visie/visie op Geldermalsense (inclusieve!) samenleving en het gemeentelijke subsidiebeleid

Uitstel
ECONOMIE / PARTICIPATIEWET / MAATSCHAPPELIJK Regeling voor mantelzorgondersteuning MRO SL Gesprekken met SWG gevoerd. Bijeenkomst VNG. Onderzoek naar mogelijke samenwerking Lingewaal/Neerijnen volgt.
Missen de samenhang met economische visie/visie op Geldermalsense (inclusieve!) samenleving en het gemeentelijke subsidiebeleid

Landschap, verkeer en openbare ruimte

Uitstel
MAATSCHAPPELIJK Opstellen realistische cultuurnota voor cultuur, kunst en erfgoed RB GG geen datum genoemd, geen enkele prioriteit? Roept de vraag op: hebben we nu dan al een cultuurnota die niet realistisch is of hebben we er helemaal geen? Wat zijn de mogelijke gevolgen van het niet hebben van een (realistische) cultuurnota? Wat is als we dan kennelijk een ‘realistische’nota gaan opstellen realistisch?
Mist de samenhang met subsidiebeleid en maatschappelijk vastgoed en de visie op Geldermalsense samenleving met wellicht ook link naar de economische visie

Conclusie:
We missen een echte Geldermalsense visie op de lokale economie met koppeling naar/samenhang met andere economische en ook maatschappelijke (speer)punten/onderwerpen (ook in de regio spelend). Er zijn wel allerlei deelprojecten die worden opgepakt maar deze worden niet voldoende in samenhang bekeken.

We missen een echte Geldermalsense visie op de lokale samenleving met koppeling naar/samenhang met andere maatschappelijke/economische (speer) punten en onderwerpen. Er zijn wel allerlei deelprojecten maar deze worden niet goed in samenhang bekeken dan wel in een logische volgorde opgepakt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.